Cơ cấu tổ chức

1 Nguyễn Thị Thu Thủy Chủ tịch HĐTV    
2 Vũ Anh Tuấn Giám đốc 5.437.1161 tuanva@vbi.com.vn 
3 Cao Thị Thuận Kế toán  0903583237  thuancao@vbi.com.vn 
4 Nguyễn Thị Thu Hồng Trợ lý 01212944989  hongnguyen@vbi.com.vn